JN farmaceutskih proizvoda

JN farmaceutskih proizvoda, lekovi Set B sa oznakom iz opšteg rečnika 33680000

Konkursnu dokumentaciju možete skinuti OVDE.

Javna nabavka dobara naftni derivati - gorivo za sanitetska vozila

JAVNA NABAVKA DOBARA

NAFTNI DERIVATI - GORIVO ZA SANITETSKA VOZILA

 

Konkursnu dokumentaciju možete skinuti OVDE.

Javna nabavka dobara sanitetski i medicinski materijal 06/2015

JAVNA NABAVKA DOBARA

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL 06/2015

 

Konkursnu dokumentaciju možete skinuti OVDE.

 

Pitanja i odgovori za JN Sanitetski i medicinski materijal 06/2015

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
Породин 11.
Број 404-11/2015-6/2
26.05.2015. године
Б о с и л е г р а д

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, број 124/12), а на захтев могућих понуђача за додатна појашњења конкурсне документације са питањима, наручилац ДЗ Босилеград доставља следећа тумачења и одговоре:

ПРЕДМЕТ:Објашњења са одговорима на постављена питања

У јавној набавци добара – Санитетски и медицински материјал ЈНМВ број 06/2015, обликована по партије за коју је тендер објављен на Порталу јавних набавки дана 21.05.2015. године, наручилац даје следећа појашњења.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1.Да ли је тражени реагенс ХДЛ холестерол под редним бројем 18. у Партији 4 „таложни“ или „директни“?
Одговор: Тражени реагенс ХДЛ холестерол под редним бројем 18. у Партији 4 је „директни“.

2.У табели за Партију 4 у колони 3 је наведена величина паковања и тражена количина паковања. Пошто сва паковања тј. паковања различитих произвођача нису исте величине, да ли да прерачунамо цену према траженој запремини паковања или да цену изразимо према броју и величини наших паковања?
Одговор: Без обзира на величину паковања, сви понуђачи су дужни да цену прерачунају према траженој запремини паковања у тачци 5. 4. Партије 4 на обрасцу Понуде.

3.Означавањем појединих марки произвођача материјала у Партији 4. Као што су: Bilitrol, Zymotrol и тд. ограничава се слободна конкуренција, тј онемогућава се учешће појединих понуђача да поднесу понуде?
Одговор: Примедба је у потпуности на месту. Приликом израде КД, пропустили смо на крају испод табеле под тачком 5.4. Партије 4 – Биохемијски лабораторијски материјал да ставимо речи „или одговарајуће“, што чинимо овом приликом и овим одговором. „На свим позицијама где смо означили робну марку (тачка 21-24, па и друге), додају се речи или одговарајуће за биохемијски аналајзер БТ 1000“.

4.Питање број 4. је исте садржине и истог одговора, као и питање и одговор број 3.

5.Питање број 5. је исте садржине и истог одговора, као и питања и одговори број 3. и број 4.

6.Да ли је прихватљиво да уверења о квалитету – атесте, пошто их издају произвођачи добара, да ова документа буду достављена на енглеском језику.
Одговор: Конкурсном документацијом у поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 1. Језик понуде је речено, да понуда и докази који се подносе морају бити састављене на српском језику, те да понуђач је у обавези да уз евентуалне доказе који су на страном језику достави и њихов превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за предметни стани језик, те из тог разлога за наручиоца није прихватљиво да документа буду достављена на енглеском или другом страном језику.

7.Овај могући понуђач тражи да КД за Партију 4 изменимо и допунимо следећим реченицама:
1.Понуђачи су у обавези да доставе одговарајуће CE апликације за апарат БТ 1000.
2.Обавезно доставити потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси и детергенти комитабилни за апарат БТ 1000.
3.Сви биохемијски реагенси, контролни и калибрациони серуми морају бити од истог произвођача.
При томе упучује нас на КД ДЗ Шид, на члан 76.став1.ЗЈН, на нашу прошлогодишњу КД, нелојалну конкуренцију, као и на евентуалне последице, као што су захтев за заштиту права, одржавање апарата због компатибилности - нереагенса.
Одговор: Не можемо да прихватимо сугестије овог понуђачада Обавезно доставе потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси и детергенти комитабилни за апарат БТ 1000, из једног јединог разлога, а то је што би тиме повредили једно од основних начела закона „Начело обезбеђивања конкуренције из члана 10. ЗЈН“. Уколико би прихватили овакву сугестију, ограничили би конкуренцију на начин што би оваквом техничком спецификацијом и критеријумима омогућили да само овај понуђач може да поднесе понуду.

Са свега изложеног коначан одговор на ово питање је да неприхватамо предлог – сугестијуиз тачке тачке 2. Док сугестије из тачке 1. и тачке 3. прихватамо за Партију 4. да су понуђачи у обавези да доставе одговарајуће CE апликације за апарат БТ 1000, као и дасви биохемијски реагенси, контролни и калибрациони серуми морају бити од истог произвођача.

Имајући у виду да овим питањима и одговорима КД је претрпела одређене измене те обавештавамо све могуће понуђаче да се рок за доставу понуда продужава до 05.06.2015. године до 12,00 часова, а отварање понуда биће истога дана 05.06.2015. године у 12,30 часова.

Доставити: Порталу Управи за јавне набавке, сајту наручиоца и свим понуђачима који су поставили горе наведена питања.

Уз извињење, с поштовањем.

КОМИСИЈА

Документ можете скинути у секцији за Јавне набавке ОВДЕ.

© 2013 - Dom zdravlja Bosilegrad, ul. Porodin 11, 17540 Bosilegrad

Sajt izradio AS COM - Bosilegrads