Pojašnjenje za gorivo

Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
Број: 404-11/2017-2
Датум: 26.04.2017. године
БОСИЛЕГРАД

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а на захтев могућих понуђача за додатна појашњења конкурсне документације са питањима, наручилац ДЗ Босилеград, доставља следећа објашњење:

 

ПРЕДМЕТ: Објашњење

 

У јавној набавци добара – Нафтни деривати - Гориво за санитетска возила, број 1/2017, за коју је тендер објавњен на Порталу јавних набавки, дана 21.04.2017. године, наручилац даје следеће појашњење.

На страни 8. у Конкурсној документацији у  табели – Прилози које издају институције републике Србије односно државе из које је понуђач у тачци 9. дошло је до штампарске грешке, те се тачка 9. мења и иста гласи:

„Доказ да има бензинску пумпу у Сурдулици: Власнички лист за бензинску пумпу у Сурдулици, Уговор о закупу бензинске пумпе у Сурдулици, други одговарајући доказ или Изјава.“

Објашњење објавити на порталу јавних набавки и на сајту ДЗ Босилеград.

 

КОМИСИЈА

 

© 2013 - Dom zdravlja Bosilegrad, ul. Porodin 11, 17540 Bosilegrad

Sajt izradio AS COM - Bosilegrads