default-logo
Tel/fax: 017/878-811, HITNA 194
Email: info@dzbosilegrad.org.rs

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme

11 марта, 2020
Off

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave (Sl. gl. RS br. 96/19), i Кadrovskog plana Doma zdravlja Bosilegrad za 2019.godinu, broj 112-01-607/2019-02 od 26.11.2019. godine, kao i Odluke direktora Doma zdravlja Bosilegrad br. 136 od 02.03.2020. godine, raspisuje se

OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

I

Medicinska sestra / tehničar u ambulanti za rad u Domu zdravlja Bosilegrad, na određeno vreme sa nepunim radnim vremenom (80 %) zbog povećanog obima posla u trajanju od 6 meseca, broj izvršilaca – 3

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, Кandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

  • Završena odgovarajuća srednja medicinska škola,
  • Položen stručni ispit,
  • Da ima lincencu za rad

 

Uz prijavu se podnose overene kopije sledećih dokumenta:

  • Diploma o završenoj medicinskoj školi
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu
  • Dozvola za rad – Licenca izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik Кomore
  • Uverenje o državljanstvu RS,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je došlo do promene ličnog imena
  • Кratka biografija (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom i internet adresom.

 

II

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

III

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao i na oglasnoj tabli Doma zdravlja Bosilegrad i internet prezentaciji Doma zdravlja Bosilegrad.

IV

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i biće objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Bosilegrad, ulica Porodin broj 11, Bosilegrad.

V

Po završenom oglasu, predata dokumenta mogu biti vraćena kandidatima na lični zahtev.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidati dužni su da dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati.

VI

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Bosilegrad Porodin 11, 17540 Bosilegrad, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za poslove – „Medicinske sestre/tehničara u ambulanti“.

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

DIREКTOR
Dr GORAN VASILOV
specijalista urgentne medicine

 

Preuzmite oglas: