default-logo
Tel/fax: 017/878-811, HITNA 194
Email: info@dzbosilegrad.org.rs

Delatnost

Dom zdravlja Bosilegrad je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena delatnost na primarnom nivou. Dom zdravlja je u državnoj svojini i osnovan je za teritoriju opštine Bosilegrad. Osnivač Doma zdravlja je lokalna samouprava, odnosno opština Bosilegrad počev od 2007.godine.

U Domu zdravlja Bosilegrad obezbeđuje se najmanje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena, dece, patronažna služba, kao i laboratorijska i druga dijagnostika.

U Domu Zdravlja Bosilegrad obezbeđuje se i prevencija i lečenje u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite,zdravstvena zaštita zaposlenih,odnosno medicina rada.

U Domu Zdravlja Bosilegrad obezbeđuje se i sanitetski prevoz,kao i farmaceutska delatnost.

Pored laboratorijske dijagnostike u DZ postoji i rentgen dijagnostika.

Zbog specifičnih uslova i geografskog položaja u DZ Bosilegrad organizovan je vanbolnički stacionar sa porodilištem.

Radi obezbeđenja dostupnosti zdravstvene zaštite u DZ Bosilegrad organizvano je u 7 zdravstvenih ambulanti u kojima se obavlja najmanje delatnost opšte medicine.

Dakle zdravstvena delatnost koju obavlja Dom Zdravlja Bosilegrad obuhvata:

 • zaštitu i unapređenje zdravlja,sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitaciju obolelih i povređenih.
 • preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite.
 • sprečavanje,otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba.
 • patronažne posete, lečenje i zdravstvenu negu u kući.
 • hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz.
 • farmaceutsku zdravstvenu delatnost i druge poslove utvrđene zakonom.

U obavljanju zdravstvene delatnsti DZ promoviše zdravlje i zdrave stilove života i pruža preventivne,dijagnostičke i rehabilitacione usluge za sve kategorije stanovnika iz: opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, hitne medicinske pomoći, medicine rada, polivalentne ,patronaže, zdravstvene nege, stomatologije,farmaceutske delatnosti,radiološke i laboratorijske dijagnostike,kao i konsultativne-specijalističke usluge iz interne medicine, psihijatrije, oftamologije, otorinolaringologije u saradnji sa opštom bolnicom.

Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja deltnosti DZ Bosilegrad obrazuje 5 organizacionih jedinica:

 1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stnovnika koja obuhvata: opštu medicinu, hitnu medicinsku pomoć, zdravstvenu zaštitu zaposlenih, kućno lečenje i negu i stomatološku zdravstvenu zaštitu;
 2. služba za zdravstvenu zaštitu žene, dece, školske dece, polivalentnu patrnažnu i preventivnu i dečiju stomatologiju;
 3. služba za laboratorijsku i rentgen dijagnostiku, specijalističko-konsultativnu delatnost i farmaceutsku delatnost;
 4. služba stacionara sa porodilištem;
 5. služba pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke i druge slične poslove.